Blwyddyn 3 – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Language, Literacy and Communication #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu set DJ gan ddefnyddio miwsig Cymraeg Dewis hoff draciau miwsig Cymraeg. > Ymchwilio a chasglu ffeithiau am y cantorion ar bandiau. > Creu set DJ gan gyflwynor traciau cerddoriaeth.
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Darllen a dadansoddi'r gerdd Y Gerdd Werdd I ddefnyddio geiriadur i ddarganfod ystyr geiriau newydd>I ddadansoddi'r gerdd gan ateb cwestiynau
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Gwerthfawrogi cerdd Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones I ddarllen y gerdd> I drafod themau> I fynegi hoffter am y gerdd> I ddefnyddio mat iaith yn effeithiol
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Y dihiryn: Hafaliadau syml er mwyn datrys côd I ddefnyddio symbolau i ddatrys hafaliadau syml > I ddarllen y wybodaeth yn ofalus er mwyn datrys problemau
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu hunlun I ddilyn cyfarwyddiadau> I greu llun o bersbectif gwahanol
 • Y3 >Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Darllen a deall stori Cantre'r Gwaelod I sgimio a sganio darn ysgrifenedig>I ymateb mewn brawddegau llawn
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Darllen a deall gwybodaeth am fwydod Darllen a deall gwybodaeth am fwydod>Ateb cwestiynau am fwydod mewn brawddeg llawn
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu stribed comic o stori Cantre'r Gwaelod I ddarllen y stori gan wneud nodiadau or prif ddigwyddiadau>I greu stribed comic ar bapur neun ddigidol gan ddilyn trefn ddilyniadol y stori
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Defnyddio'r synhwyrau i ddisgrifio golygfa I greu cylch synhwyrau i gofnodi nodweddion allweddol> I ddefnyddior cylch synhwyrau i ysgrifennu disgrifiad> I ddefnyddio ansoddeiriau cyffrous
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu cerdd am ailgylchu I gasglu geiriau newydd>I ysgrifennu cerdd gan ddilyn patrwm penodol
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Dylunio poster i annog ailgylchu I wylio fideos er mwyn casglu gwybodaeth>I drafod pam bod ailgylchun bwysig>I greu poster gan gofio defnyddio teitl, lluniau, cynnwys a border
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu deialog rhwng pry copyn a phryfyn I ystyried teimladaur pryfyn>I ystyried sut i berswadior pry copyn i adael y pryfyn i fynd>I ysgifennu deialog gan ddefnyddio iaith berswadiol
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu ffeil o ffeithiau am wenynen mêl I ganfod gwybodaeth drwy wylio fideo a darllen pwerbwynt>I ddefnyddio templad i greu ffeil o ffeithiau>I gynnwys deiagram a lluniau wedi'u labelu
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu enfys liwgar gyda deunyddiau bob dydd a poster gwybodaeth I ddilyn esiamplau i greu enfys liwgar > I ymchwilio er mwyn darganfod ffeithiau am yr enfys > I greu poster
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu rysait ar gyfer yr ardd berffaith i'r wenynen fel I ddefnyddio ffeil ffeithiau i ystyried pa gynefin sydd angen ar wenynen fel>I ddefnyddio ffurf rysait ar gyfer cofnodi gan gynnwys cynhwysion, dull a lluniau
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu cymariaethau am liwiau'r enfys I ddilyn enghraifft i lunio cymariaethau gwreiddiol am liwiau'r enfys
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu coeden ddymuniadau am fyd gwell Llunio cyfres o ddymuniadau yn ysgrifenedig am fyd gwell > Didoli'r dymuniadau yn ol pwysigrwydd
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu chwilair chwaraeon gan ddefnyddio geirfa newydd I enwi rhai o enwogion chwaraeon Cymru>I greu chwilair or wybodaeth>I rannur wybodaeth gydag eraill
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Paratoi a chyflwyno sioe bypedau i blant I ail ysgrifennu stori ar ffurf sgript > I greu adnoddau ar gyfer ail ddweud y stori > I berfformio'r stori gan ddilyn y sgript
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adidas v Puma-Defnyddio iaith i adeiladu perthynas ac ysgifennu deialog I adnabod sefyllfaoedd cyfeillgar ac anghyfeillgar>I ddewis brawddegau priodol i gyd-fynd ar sefyllfaoedd>I adnabod sut y gall iaith effeithio ar ddyfodol perthynas>I ysgrifennu deialog
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfansoddi geiriau ar gyfer yr alaw 'Chariots of Fire' I ddysgu geirfa gerddorol> I adnabod elfennau cerddorol mewn darn> I berfformio darn gan dalu sylw i'r elfennau cerddorol
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu poster perswadio am bwysigrwydd Ymarfer Corff I ddarllen cerdd>I ddefnyddio iaith berswadiol i greu poster neu ysgrifennu paragraffau
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ffeil o ffeithiau am berson chwaraeon enwog Ymchwilio am wybodaeth ar y we> I ddewis y wybodaeth fwyaf perthnasol>Cyflwyno gwybodaeth am berson enwog
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Dadansoddi cerdd Calon Iach Darllen a deall cerdd>Dadansoddi cerdd drwy ateb cwestiynau
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu ras rhwystr i'r gemau olympaidd fodern Dilyn ac addasu cynllun>Defnyddio berfau gorchmynnol>Cofnodi gwaith ar gyfer pwrpas arbennig
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Geirfa unigol a lluosog yn y gampfa Darllen a dangos dealltwriaeth o destun>Adnabod geiriau unigol a lluosog>Defnyddio gwybodaeth blaenorol i greu hysbyseb
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adroddiad i bapur bro Ysgrifennu am brofiadau>Cofio uchafbwyntiau o'r adeg adrefs
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio Gemau Olympaidd Ysgol I gynllunio Gemau Olympaidd Ysgol>Defnyddio amrywiaeth o sgiliau i drefnu gemau Olympaidd Ysgol
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Trefnu paragraffau am hanes Guto Nyth Bran Darllen am hanes Guto Nyth Bran>Trefnu paragraffau am ei hanes>Ysgrifennu erthygl papur newydd am Guto Nyth Bran
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cywiro treigliadau ac ysgrifennu dyddiadur Cywiro camgymeriadau treiglo ar ol fy>Ysgrifennu dyddiadur fel diwrnod ym mywyd mwydyn
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Treiglo ar ol 'fy' Treiglo ar ol 'fy' yn gywir
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Atalnodi-Rheolau prif lythrennau Dyfnhau dealltwriaeth am reolau atalnodi drwy wylio fideo>Creu poster i arddangos y rheolau gan adnabod pryd mae defnyddio priflthrennau
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Atalnodi-Ysgrifennu cerdyn post Defnyddio prif lythrennaun gywir>Defnyddio atalnod llawn ar ddiwedd brawddeg>Defnyddio atalnodi er mwyn rhannu brawddeg>Ysgrifennu cerdyn post
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Atalnodi-Ysgrifennu cerdyn post I ddefnyddio priflythyren ac atalnodin gywir wrth ysgrifennu cerdyn post
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu hysbyseb ar gyfer Fferm Folly I ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb i barc adloniant
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cwis Idiomau I ddysgu idiomau Cymraeg a'u I ddysgu idiomau Cymraeg a'u hystyr
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu cyfarwyddiadau i ddawns I ddysgu dawns>Ysgrifennu cyfarwyddiadau yn egluro'r symudiadau
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > I gyfieithu or Saesneg ir Gymraeg>Dysgu geirfa newydd
 • Y3 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro Ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro> I greu cyflwyniad amlgyfrwng