Blwyddyn 2 – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Language, Literacy and Communication #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Trefnu geiriau yn nhrefn yr wyddor I wrando ar gan y wyddor ai ddysgu ar gof>I adnabod pa lythrennau sydd ar ddechrau, canol a diwedd yr wyddor>I gasglu gwrthrychau amrywiol gan ddidoli au cofnodi yn nhrefn yr wyddor
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Adnabod a chreu cylched bywyd pili pala I ganfod gwybodaeth am gylched bywyd pili pala drwy wylio fideo>I drafod a disgrifio beth sydd yn digwydd ymhob cam>I greu cylched bywyd gan ddefnyddio adnoddau crefft, tynnu llun neu baentio
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu rhaglen ddogfen yn yr ardd I adnabod nodweddion rhaglen ddogfen natur drwy wylio fideo> I ymchwilio i fwystfilod bach gan ddefnyddio hunan ddewis o adnoddau ymchwilio> I gynllunior rhaglen ddogfen gan ystyried lleoliad addas> I gyflwynor rhaglen yn effeithiol i gynulleidfa> I recordior rhaglen yn ddigidol> I werthusor rhaglen
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Gweithgaredd codio-sefydlu lleoliad I adolygu ac ymarfer yr eirfa -ymlaen, yn ol, ir ochr, ir dde/chwith, cam wrth wylio fideo> I ddefnyddior eirfa i chwarae gêm fathemategol> I roi cyfarwyddiadaun gywir wrth sefydlu lleoliad> I ddefnyddio J2 Turtle i ymarfer codio
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu> I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Deg Deinasor Bach-Creu llosgfynydd I drafod prif ddigwyddiadau stori Deg Deinasor Bach ar ol ei wylio ar fideo>I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig o sut mae creu llosgfynydd>I ymchwilio ffeithiau diddorol am losgfynyddoedd
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu Porthwr Adar I ganfod camau creu porthwr adar allan o ddeunyddiau wediu hailgylchu wrth wylio fideo>I ddarllen pwerbwynt er mwyn dilyn cyfarwyddiadau creu>I gasglu deunyddiau addas>I greur porthwr> I benderfyny ar a pharatoi bwyd adar addas
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu stribed comig ar gyfer stori Supertaten I ddarllen rhan gyntaf stori Supertaten>I orffen y stori drwy greu diweddglo ar ffurf stribed comig>I ddefnyddio cymorth mat iaith
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Helfa trychfilod a chreu cynefin I ddilyn a gwrando ar stori Gwenynen Trwyn Mawr> I ddysgu enwau trychfilod gan ddefnyddio mat geiriau wrth fynd ar helfa> I ddarllen ac ymchwilio am ffeithiau hoff drychfil> I greu gwesty trychfilod gan ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Geiriau sy'n odli I ddilyn stori Gwiwerod Gwirion Bost ar fideo> I adnabod geiriau sy'n odli
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Cylch bywyd coeden pinwydd I wylio fideo i ddysgu am gylch bywyd pinwydd> I gyfateb gair a disgrifiad a llun i gyfleu cylch bywyd coeden pinwydd
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adnabod nodweddion clawr llyfr I adnabod nodweddion clawr llyfr gan ddilyn fideo gwybodaeth ar Mi Welais Long Yn hwylio> I gofnodi'r wybodaeth ar daflen
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod dyddiau'r wythnos a chreu dyddiadur I adolygu dyddiaur wythnos drwy wylio fideo>I drefnu dyddiaur wythnos>I gofnodir dyddiaun ysgrifenedig>I greu dyddiadur wythnos gan ateb set o gwestiynau
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu llyfryn am anifeiliaid I wylio fideo stori Y Cerrig Hud i ddarfganfod am anifeiliaid ar draws y byd> I ymchwilio ymhellach er mwyn canfod gwybodaeth am anifeiliaid> I greu llyfryn gwybodaeth
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu sioe ar gyfer y teulu I ddefnyddio clip fideo fel sbardun i orffen stori drwy sgriptio> I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig wrth gynllunior perfformiad> I gynnal y perfformiad i gynulleidfa
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Labelu rhannau'r corff I ddysgu patrymau iaith newydd>I siarad am rannau or corff>I ysgrifennu brawddegau am rannau or corff
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adeiladu roced ac ysgrifennu cyfarwyddiadau syml I wrando ar stori Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad >I chwilio am wrthrychau addas i adeiladu roced >I adeiladur roced >i ysgrifennu cyfarwyddiadau syml o sut mae creu roced gan ddefnyddio trefn a strwythur addas
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu stribed comig ar gyfer stori Supertaten I ddarllen rhan gyntaf stori Supertaten>I orffen y stori drwy greu diweddglo ar ffurf stribed comig>I ddefnyddio cymorth mat iaith
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Trefnu geiriau yn nhrefn yr wyddor I wrando ar gan y wyddor ai ddysgu ar gof>I adnabod pa lythrennau sydd ar ddechrau, canol a diwedd yr wyddor>I gasglu gwrthrychau amrywiol gan ddidoli au cofnodi yn nhrefn yr wyddor
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu barddoniaeth i greu rap syml I wylio fideo Rapsgaliwn fel sbardun i rapio> I ddilyn cyfarwyddiadau creu yn ysgrifenedig> I berfformio'r rap
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Wini'r Wrach-Ansoddeiriau I ddilyn stori Winir Wrach ar fideo> I adnabod swyddogaeth ansoddair o bwerbwynt> I gynllunio ty ir wrach> I ysgrifennu geiriau neu frawddegau i ddisgrfior ty gan gynnwys ansoddeiriau effeithiol
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ymarfer Ysgrifennu Stori Syml I ddefnyddio symbyliad stori fer ar fideo> I ail-ysgrifennu stori syml/Cyfansoddi stori syml newydd gwreiddiol ar deitl dewisol> I ddilyn ffurf a strwythur penodol> I ddefnyddio mat cymorth yn effeithioI
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Fy nheulu-ysgrifennu disgrifiad I wylio fideo am ddisgrifio aelodau or teulu> I greu cyflwyniad ysgrifenedig am y teulu> I gynnwys manylion e.e hoffterau, diddordebau
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Mae'n iawn bod yn wahanol I ddilyn stori Maen iawn bod yn wahanol ar fideo >I restri beth syn debyg rhyngddynt ag aelodau or teulu neu ffrindiau> I restri beth syn wahanol rhyngddynt ag aelodaur teulu neu ffrindiau> I ystyried beth syn unigryw amdanynt fel unigolyn> I greu poster neu lyfryn
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynnal mabolgampau teulu-creu poster I ddeall pwysigrwydd cadwn heini drwy wylio fideo> I greu poster yn hysbysebu mabolgampau> I gynnal mabolgampau syml> I gofnodir canlyniadau ar ffurf tabl
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ansoddeiriau a Berfau I adnabod ansoddeiriau a berfau> i ddefnyddio ansoddeiriau a berfau mewn brawddeg
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Gwahanaiaethau tymhorol-ysgrifennu disgrifiad I ddilyn stori Gwiwerod Gwirion Bost ar fideo> I labelu tymhoraur flwyddyn yn gywir> I ateb cwestiynau am y tymhorau
 • Y2 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adolygu llyfr I ddilyn y stori ar fideo > I gwblhau templad er mwyn adolygu llyfr