Blwyddyn 1 – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Language, Literacy and Communication #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y1 > English > Language_Literacy_Communication > Welsh > Counting to 20 in Welsh using money Count to 20 in Welsh. > Count in tens and units.
 • Y1 > English > Language_Literacy_Communication > Welsh > Take the water challenge to recall prepositions. To recall prepositions in Welsh.
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Gweithgaredd codio-sefydlu lleoliad I adolygu ac ymarfer yr eirfa -ymlaen, yn ol, ir ochr, ir dde/chwith, cam wrth wylio fideo> I ddefnyddior eirfa i chwarae gêm fathemategol> I roi cyfarwyddiadaun gywir wrth sefydlu lleoliad> I ddefnyddio J2 Turtle i ymarfer codio
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo>I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu>I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Deg Deinasor Bach-Creu llosgfynydd I drafod prif ddigwyddiadau stori Deg Deinasor Bach ar ol ei wylio ar fideo> I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig o sut mae creu llosgfynydd> I ymchwilio ffeithiau diddorol am losgfynyddoedd
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu Porthwr Adar I ganfod camau creu porthwr adar allan o ddeunyddiau wediu hailgylchu wrth wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt er mwyn dilyn cyfarwyddiadau creu> I gasglu deunyddiau addas> I greur porthwr> I benderfyny ar a pharatoi bwyd adar addas
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu stribed comig ar gyfer stori Supertaten I ddarllen rhan gyntaf stori Supertaten> I orffen y stori drwy greu diweddglo ar ffurf stribed comig> I ddefnyddio cymorth mat iaith
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Helfa trychfilod a creu cynefin I ddilyn a gwrando ar stori Gwenynen Trwyn Mawr>I ddysgu enwau trychfilod gan ddefnyddio mat geiriau wrth fynd ar helfa>I ddarllen ac ymchwilio am ffeithiau hoff drychfil>I greu gwesty trychfilod gan ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Geiriau sy'n odli I ddilyn stori Gwiwerod Gwirion Bost ar fideo>I adnabod geiriau sy'n odli
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Cylch bywyd coeden pinwydd I wylio fideo i ddysgu am gylch bywyd pinwydd>I gyfateb gair a disgrifiad a llun i gyfleu cylch bywyd coeden pinwydd
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Adnabod nodweddion clawr llyfr I adnabod nodweddion clawr llyfr gan ddilyn fideo gwybodaeth ar Mi Welais Long Yn hwylio>I gofnodi'r wybodaeth ar daflen
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adnabod dyddiau'r wythnos a chreu dyddiadur I adolygu dyddiaur wythnos drwy wylio fideo> I drefnu dyddiaur wythnos> I gofnodir dyddiaun ysgrifenedig> Creu dyddiadur wythnos gan ateb set o gwestiynau
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu llyfryn am anifeiliaid I wylio fideo stori Y Cerrig Hud i ddarfganfod am anifeiliaid ar draws y byd> I ymchwilio ymhellach er mwyn canfod gwybodaeth am anifeiliaid> I greu llyfryn gwybodaeth
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu sioe ar gyfer y teulu I ddefnyddio clip fideo fel sbardun i orffen stori drwy sgriptio> I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig wrth gynllunior perfformiad> I gynnal y perfformiad i gynulleidfa
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Labelu rhannau'r corff I ddysgu patrymau iaith newydd> I siarad am rannau or corff> I ysgrifennu brawddegau am rannau or corff
 • FREE!
  Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfansoddi a pherfformio I ddysgu geiriau can ar gof> I gyfansoddi geiriau newydd ir gan> I chwarae offerynnau gan gadw curiad cyson> I berfformior cyfansoddiad newydd> I recordior perfformiad> I werthusor perfformiad
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adeiladu roced ac ysgrifennu cyfarwyddiadau syml I wrando ar stori Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad> I chwilio am wrthrychau addas i adeiladu roced> I adeiladur roced> I ysgrifennu cyfarwyddiadau syml o sut mae creu roced gan ddefnyddio trefn a strwythur addas
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu stribed comig ar gyfer stori Supertaten I ddarllen rhan gyntaf stori Supertaten> I orffen y stori drwy greu diweddglo ar ffurf stribed comig> I ddefnyddio cymorth mat iaith
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu barddoniaeth i greu rap syml I wylio fideo Rapsgaliwn fel sbardun i rapio> I ddilyn cyfarwyddiadau creu yn ysgrifenedig> I berfformio'r rap
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu albwm o luniau teuluol Dilyn cyfarwyddiadau creu drwy wylio fideo> Ychwanegu ysgrifen pwrpasol i anodi'r lluniau
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ymarfer Ysgrifennu Stori Syml I ddefnyddio symbyliad stori fer ar fideo> I ail-ysgrifennu stori syml/Cyfansoddi stori syml newydd gwreiddiol ar deitl dewisol> I ddilyn ffurf a strwythur penodol> I ddefnyddio mat cymorth yn effeithiol
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Fy nheulu-ysgrifennu disgrifiad I wylio fideo am ddisgrifio aelodau or teulu> I greu cyflwyniad ysgrifenedig am y teulu > I gynnwys manylion e.e hoffterau, diddordebau
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Mae'n iawn bod yn wahanol I ddilyn stori Maen iawn bod yn wahanol ar fideo> I restri beth syn debyg rhyngddynt ag aelodau or teulu neu ffrindiau> I restri beth syn wahanol rhyngddynt ag aelodaur teulu neu ffrindiau> I ystyried beth syn unigryw amdanynt fel unigolyn> I greu poster neu lyfryn
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynnal mabolgampau teulu-creu poster I ddeall pwysigrwydd cadwn heini drwy wylio fideo>I greu poster yn hysbysebu mabolgampau>I gynnal mabolgampau syml>I gofnodir canlyniadau ar ffurf tabl
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ansoddeiriau a Berfau I adnabod ansoddeiriau a berfau>I ddefnyddio ansoddeiriau a berfau mewn brawddeg
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Gwahanaiaethau tymhorol-ysgrifennu disgrifiad I ddilyn stori Gwiwerod Gwirion Bost ar fideo>I labelu tymhoraur flwyddyn yn gywir>I ateb cwestiynau am y tymhorau
 • Y1 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adolygu llyfr I ddilyn y stori ar fideo>I gwblhau templad er mwyn adolygu llyfr