Blwyddyn 1 – Y Dyniaethau. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Humanities #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod siapau 3D I gasglu enghreifftiau o siapau 3D drwy gynnal helfa siapau> I gyfri ochrau, wynebau a chorneli bob siap yn gywir> I gofnodir wybodaeth yn ddigidol> I greu siapau 3D yn gywir allan o ddeunyddiau amrywiol> I drafod y siapau gan ddefnyddio iaith fathemategol gywir
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod patrymau cymesur I wrando ar stori Waldo ar We Wych gan adnabod patrymau cymesur> I ddlyn pwerbwynt syn esbonio patrymau cymesur> I chwilio am batrymau cymesur amrywiol
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Didoli eitemau yn ol maint I wylio fideo Elen Benfelen i ddeall mwyaf/lleiaf> I gasglu eitemau o gwmpas y ty o wahanol faint> I ddidoli eitemau yn ol maint> I gofnodi mewn tabl
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Defnyddio unedau mesur safonol i goginio I ddilyn stori Gwydd au Gacennau> I ddilyn rysait cacennau pili pala> I ddefnyddio clorian i fesur cynhwysion yn gywir> I ddefnyddio unedau mesur safonol
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo>I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu>I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Enwi a disgrifio priodweddau siapau 3D I enwi rhai siapau 3D penodol>I ddisgrifio priodweddau rhai siapau 3D
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Mesur a chofnodi'r tymheredd I fesur a chofnodir tymheredd yn ddyddiol>I nodir tymheredd drwy liwio thermomedrau gwag>I drosglwyddor data a chofnodi ar ffurf graff bar
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Didoli a chyfri arian I adolygu adnabyddiaeth o ddarnau arian drwy wylio fideo> I gasglu darnau arian amrywiol au didoli yn ol gwerth> I gyfrifo symiau amrywiol yn gywir> I gofnodi cyfanswm y symiau ar bapur au cyfateb ar symiau penodol
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Defnyddio ac adnadbod hanner a chwarter I ddarllen pwerbwynt am ffracsiynau er mwyn adolygu hanner a chwarter> I greu bwystfil blasus allan o ffrwythau a llysiau gan ddefnyddio hanner a chwarter> I gofnodi hanner a chwarter yn ysgrifenedig> I drafod a deall sawl darn sy'n hafal i un darn cyfan
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Dyblu a haneri rhifau un a dau ddigid I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig o baratoi adnoddau i chwarae gem dyblu a haneri>I baratoi set o adnoddau pwrpasol>I ddefnyddio gem rhyngweithiol i ymarfer dyblu a haneri
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cyfri fesul 2, 5 a 10 i 100 I gyfri fesul 2, 5 a 10 i 100> I adnabod patrymau mewn rhif> I ddweud beth sydd un yn fwy ac un yn llai
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > I adnabod eilrifau>I adnabod odrifau>I wybod y gwahaniaeth rhwng odrifau ac eilrifau
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Odrifau ac eilrifau o 1 i 50 I adnabod eilrifau>I adnabod odrifau> I wybod y gwahaniaeth rhwng odrifau ac eilrifau
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod hanner a chwarter I adnabod ffracsiynau hanner a chwarter hyd at 10, 20 a 40
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Casglu data am y tywydd a'i gofnodi mewn graff I ddysgu geirfa tywydd drwy wylio fideo>I ddefnyddio thermomedr i fesur tymheredd>I ddefnyddio patrwm brawddegol mae hin i gofnodir tywydd>I greu graff drwy ddefnyddio templad
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Helfa trychfilod-casglu a defnyddio data I ganfod gwybodaeth am drychfilod wrth wrando ar gan> I gofnodi niferoedd ar ffurf siart rhicbren> I gynnal helfa chwilod> I greu graff bar or data> I ddadansoddir data gan ddefnyddio cyfres o gwestiynau
 • Y1 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Casglu a chofnodi data am adar yr ardd I ddarllen pwerbwynt i ganfod gwbodaeth am ymwelwyr ir ardd> I lenwi taflen rhicbren> I greu graff bar ar J2E neu ar bapur > I ddadansoddir canlyniadau