Blwyddyn 6 – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Language, Literacy and Communication #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > International Languages > Lliwiau yn Sbaeneg I ddysgu lliwiau yn Sbaeneg > I greu fideo neu gyflwyniad
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > International Languages > Cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg Cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu a chyflwyno rhaglen ddogfen am greaduriaid yn yr ardd Dewis gwybodaeth diddorol fel cynnwys > Sicrhau trefn a dilyniant ir wybodaeth > Defnyddio terminoleg addas a iaith ffurfiol > Cyflwynor rhaglen gyda mynegiant eglur
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Cyflwyno rhaglen goginio gan ddefnyddio eich hoff rysait Gwylio fideo enghreifftiol > Dewis arddull cyflwyno effeithiol > Defnyddio berfau gorchmynnol a chysyllteiriaun effeithiol yn ysgrifendig neu ar lafar wrth gyflwyno > Recordior rhaglen
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Cyfweliad gyda pherson enwog mewn hanes Gwylio fideo i ddarganfod ffeithiau am y cymeriad > Ffurfio cwestiynau i ofyn ir cymeriad > Cynnal y cyfweliad gan ddefnyddio ffrind neu aelod or teulu > Rhannur wybodaeth yn effeithiol er mwyn asesu llwyddiant
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Eferest a Chymru Rhan 3 (Creu flog) Uniaethu a Tori James > Defnyddio iaith sydd yn addas ar gyfer dyddiadur fideo > Recordio cofnod gan siarad yn glir a gydag emosiwn
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Pryce Pryce Jones - Rhan 4 (Cyfweliad) Ystyried sut mae gwrthrych yn cael ei ddefnyddio > Ddychmygu sut y gallai gwrthrych gael ei wella
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu set DJ gan ddefnyddio miwsig Cymraeg I ddewis hoff draciau miwsig Cymraeg> I ymchwilio a chasglu ffeithiau am y cantorion ar bandiau> I greu set DJ gan gyflwynor traciau cerddoriaeth
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Pryce Pryce Jones-Rhan 6 (Iaith berswadiol) I ddisgrifio swyddogaeth a phwrpas cynnyrch gan ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Darllen a deall gwybgraffeg am y broblem blastig forol Sgimio a sganio darn ysgrifenedig > Ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r gwybgraffeg
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Canfod gwybodaeth o sawl ffynhonnell am lwynogod Darllen cyflwyniad Sway am lwynogod > Ateb cwestiynau i sicrhau deallusrwydd
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Casglu data a creu siart bar am offer technoleg Darllen a deall llythyr er mwyn casglu data > Creu a dadansoddi siart bar o'r data
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Gwerthfawrogi cerdd Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones Darllen y gerdd > Trafod themau > Mynegi hoffter am y gerdd > Defnyddio mat iaith yn effeithiol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Darllen a Deall and Ddefaid Cymru Sgimio a sganio i ddarganfod gwybodaeth > Ateb cwestiynau yn ysgrifenedig
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Creu hunlun Dilyn cyfarwyddiadau > Creu llun o bersbectif gwahanol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu monolog ar Hediad y Gacynen Creu awyrgylch > Defnyddio cwestiynau rhethregol > Defnyddio atalnodi pwrpasol > Defnyddio'r presennol, gorffennol a'r dyfodol yn gywir
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio monolog ar Hediad y Gacynen Gwylio fideos gan ystyried teimladaur gacynen > Cynllunio monolog gan ystyried cwestiynau allweddol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ymgeisio am swydd fel pensaer Minecraft Defnyddio ansoddeiriau i ddisgrifio cymeriad > Llenwi ffurflen gais yn fanwl > Trafod addasrwydd a sgiliau pethnasol ar gyfer y swydd
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu dadl cytbwys ar enwogion o Gymru Darllen gwybgraffegau am enwogion Cymru a gwneud nodiadau or prif ffeithiau > Gwylio fideo am enwogion Cymru a chymryd nodiadau or prif ffeithiau > Dewis person ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd > Ysgrifennu dadl cytbwys gan ddefnyddio geirfa mynegi barn > Esbonio rhesymau teilwng dros ddewisiadau
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu ffeithiau am lwynogod Gwylio fideo am lwynogod > Defnyddio sgiliau dwyieithrwydd i ysgrifennu nodiadau yn y Gymraeg (trawsieithu) > Cyflwyno'r ffeithiau mewn ffurf ysgrifenedig dewisol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu ffeil o ffeithiau am Greta Thunberg Darllen a deall erthygl > Gwneud gwaith ymchwil i ddarganfod mwy o wybodaeth am Greta Thunberg > Creu ffeil o ffeithiau
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynlllunio a chreu gem bwrdd rhifedd Ystyried cwestiynau allweddol er mwyn creu gem bwrdd rhifedd mewn maes penodol > Ysgrifennu rheolau syml o sut i chwaraer gem > Defnyddio deunyddiau pwrpasol yn effeithiol i greur gem
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio rhaglen deledu am eich hoff rysait Gwylio fideo enghreifftiol > Dewis rysait a phenderfyny sut mae eu gyflwynon effeithiol > Defnyddio berfau gorchmynnol a chysyllteiriaun effeithiol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu araith am arbed egni Gwylio fideo araith enwog Greta Thunberg > Chwarae gem rhyngweithiol i ddysgu sut mae arbed egni > Adnabod technegau perswadio > Ysgrifennu araith am arbed egni
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Mynegi barn-A ddylai ysgolion fod wedi cau? Gwylio fideo i ddarganfod ffeithiau a geiriau allweddol > Creu araith gan ddilyn y fframwaith > Cyflwyno'r araith yn effeithiol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu cymariaethau am liwiau'r enfys Dilyn enghraifft i lunio cymariaethau gwreiddiol am liwiau'r enfys
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu coeden ddymuniadau am fyd gwell Llunio cyfres o ddymuniadau am fyd gwell yn ysgrifenedig > Didoli'r dymuniadau yn ol pwysigrwydd
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu chwilair chwaraeon gan ddefnyddio geirfa newydd Enwi rhai o enwogion chwaraeon Cymru > Creu chwilair or wybodaeth > Rhannur wybodaeth gydag eraill
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Claudia Williams Rhan 2 (Ysgrifennu deialog gan ddefnyddio llun Claudia Williams fel sbardun) Dod i gasgliad wrth arsylwi a thrafod lluniau > Dysgu am hanes Tryweryn > Gwerthfawrogi pwer arlunydd i bortreadu negeseuon
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Paratoi a chyflwyno sioe bypedau i blant Ail ysgrifennu stori ar ffurf sgript > Creu adnoddau ar gyfer ail ddweud y stori > Perfformio'r stori gan ddilyn y sgript
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfweliad gyda Joe Allen Ymchwilio a chyflwyno gwybodaeth am Joe Allen > Ysgrifennu cwestiynau ac ymatebion perthnasol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfansoddi geiriau ar gyfer yr alaw 'Chariots of Fire' Dysgu geirfa gerddorol > Adnabod elfennau cerddorol mewn darn > Perfformio darn gan dalu sylw i'r elfennau cerddorol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu poster perswadio am bwysigrwydd ymarfer corff Darllen cerdd > Defnyddio iaith berswadiol i greu poster neu ysgrifennu paragraffau
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu ras rhwystr i'r gemau olympaidd fodern Dilyn ac addasu cynllun > Defnyddio berfau gorchmynnol > Cofnodi gwaith ar gyfer pwrpas arbennig
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ffeil o ffeithiau am berson chwaraeon enwog Ymchwilio am wybodaeth ar y we > Dewis y gwybodaeth mwyaf perthnasol > Cyflwyno gwybodaeth am berson enwog
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Dadansoddi cerdd Calon Iach Darllen a deall cerdd > Dadansoddi cerdd drwy ateb cwestiynau
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu bywgraffiad Muhammad Ali Dysgu am fywyd Muhammad Ali > Dysgu beth yw prif nodweddion bywgraffiad > Ysgrifennu bywgraffiad
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adroddiad i bapur bro Ysgrifennu am brofiadau > Cofio uchafbwyntiau o'r adeg adref
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Eferest a Chymru Rhan 1 (Creu ffeithlun) Trosgwlyddo gwybodaeth allweddol am fynydd Eferest > Crynhoi a chyflwyno'r prif bwyntiau mewn ffeithlun.
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Eferest a Chymru Rhan 2 (Disgrifio'r daith i'r copa) Darllen gwybodaeth er mwyn darganfod gwybodaeth am Tori James > Ysgrifennu ymadroddion sy'n cynnwys ansoddeiriau
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Geirfa unigol a lluosog yn y gampfa Darllen a dangos dealltwriaeth o destun > Adnabod geiriau unigol a lluosog > Defnyddio gwybodaeth blaenorol i greu hysbyseb
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu erthygl am y Gemau Olympaidd Cyntaf Dangos dealltwriaeth or Gemau Olympaidd Cyntaf > Cynllunio ac ysgrifennu erthygl papur newydd
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio Gemau Olympaidd Ysgol I gynllunio Gemau Olympaidd Ysgol > Defnyddio amrywiaeth o sgiliau i drefnu gemau Olympaidd Ysgol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Pryce Pryce Jones-Rhan 2 (Creu llinell amser) I gofio gwybodaeth am ddatblygiad y sach gysgu > Creu llinell amser > Dewis gwybodaeth a lluniau pwrpasol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Pryce Pryce Jones -Rhan 5 (Ailddylunio gwrthrych) I ail ddylunio a gwella gwrthrych bob dydd > I greu llun anodedig > I ysgrifennu disgrifiad
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 2 (Iaith) I ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb i barc adloniant
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Trawsieithu i greu llinell amser y Rollercoaster I ddysgu am hanes Rollercoasters > I drawsieithu er mwyn crynhoi yn Gymraeg > I gynhyrchu graffig llinell amser atyniadol
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro Ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro > I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cwis Idiomau I ddysgu idiomau Cymraeg a'u hystyr
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu cyfarwyddiadau i ddawns I ddysgu dawns > Ysgrifennu cyfarwyddiadau yn egluro'r symudiadau
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfieithu cyflym I gyfieithu or Saesneg ir Gymraeg > Dysgu geirfa newydd
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Data Creaduriaid Rhan 1 (Creu gwybgraffeg) Dadansoddi data > Casglu gwybodaeth ddiddorol > Cyflwyno data ar ffurf gwybgraffeg
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu enfys liwgar gyda deunyddiau bob dydd a poster gwybodaeth I ddilyn esiamplau i greu enfys liwgar > I ymchwilio er mwyn darganfod ffeithiau am yr enfys > I greu poster
 • Y6 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adidas v Puma-Defnyddio iaith i adeiladu perthynas ac ysgifennu deialog I adnabod sefyllfaoedd cyfeillgar ac anghyfeillgar > I ddewis brawddegau priodol i gyd-fynd ar sefyllfaoedd > I adnabod sut y gall iaith effeithio ar ddyfodol perthynas > I ysgrifennu deialog