Blwyddyn 5 – Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Language, Literacy and Communication #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > International Languages > Lliwiau yn Sbaeneg I ddysgu lliwiau yn Sbaeneg> I greu fideo neu gyflwyniad
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > International Languages > Cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg I ddysgu cyfrif o 1-10 yn Sbaeneg
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu set DJ gan ddefnyddio miwsig Cymraeg I ddewis hoff draciau miwsig Cymraeg> I ymchwilio a chasglu ffeithiau am y cantorion ar bandiau> I greu set DJ gan gyflwynor traciau cerddoriaeth
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Creu a chyflwyno rhaglen ddogfen am greaduriaid yn yr ardd I ddewis gwybodaeth diddorol fel cynnwys> I sicrhau trefn a dilyniant ir wybodaeth> I ddefnyddio terminoleg addas a iaith ffurfiol> I gyflwynor rhaglen gyda mynegiant eglur
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Cyflwyno rhaglen goginio gan ddefnyddio eich hoff rysait I wylio fideo enghreifftiol> I ddewis arddull cyflwyno effeithiol> I ddefnyddio berfau gorchmynnol a chysyllteiriaun effeithiol yn ysgrifendig neu ar lafar wrth gyflwyno> I recordior rhaglen
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Cyfweliad gyda pherson enwog mewn hanes Cyfweliad gyda pherson enwog mewn hanes / An Interview with a famous historical person (by Sara Jones)
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Eferest a Chymru Rhan 3 (Creu flog) I uniaethu a Tori James> I ddefnyddio iaith sydd yn addas ar gyfer dyddiadur fideo> I recordio cofnod gan siarad yn glir a gydag emosiwn
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Pryce Pryce Jones-Rhan 4 (Cyfweliad) Ystyried sut mae gwrthrych yn cael ei ddefnyddio> I ddychmygu sut y gallai gwrthrych gael ei wella
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Oracy > Pryce Pryce Jones-Rhan 6 (Iaith berswadiol) I ddisgrifio swyddogaeth a phwrpas cynnyrch gan ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Canfod gwybodaeth o sawl ffynhonnell am lwynogod I ddysgu am lwynogod drwy ddarllen cyflwyniad Sway>I ateb cwestiynau i sicrhau deallusrwydd
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Casglu data a creu siart bar am offer technoleg I ddarllen a deall llythyr er mwyn casglu data> I greu a dadansoddi siart bar o'r data
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Gwerthfawrogi cerdd Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones I ddarllen y gerdd> I drafod themau> I fynegi hoffter am y gerdd> I ddefnyddio mat iaith yn effeithiol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Reading > Darllen a Deall and Ddefaid Cymru I sgimio a sganio i ddarganfod gwybodaeth> I ateb cwestiynau yn ysgrifenedig
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio monolog ar Hediad y Gacynen I ystyried teimladaur gacynen drwy wylio fideo>I gynllunio monolog gan ystyried cwestiynau allweddol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu monolog ar Hediad y Gacynen I greu awyrgylch>I ddefnyddio cwestiynau rhethregol>I ddefnyddio atalnodi pwrpasol>I ddefnyddior presennol, gorffennol ar dyfodol yn gywir
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ymgeisio am swydd fel pensaer Minecraft I ddefnyddio ansoddeiriau i ddisgrifio cymeriad>I lenwi ffurflen gais yn fanwl>I drafod addasrwydd a sgiliau pethnasol ar gyfer y swydd
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu ffeithiau am lwynogod I ddysgu am lwynogod drwy wylio fideo>I ddefnyddio sgiliau dwyieithrwydd i ysgrifennu nodiadau yn y Gymraeg (trawsieithu)>I gyflwyno'r ffeithiau mewn ffurf ysgrifenedig dewisol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu dadl cytbwys ar enwogion o Gymru I ddarllen gwybgraffegau am enwogion Cymru a gwneud nodiadau or prif ffeithiau>I wylio fideo am enwogion Cymru a chymryd nodiadau or prif ffeithiau>I ddewis person ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd>I ysgrifennu dadl gytbwys gan ddefnyddio geirfa mynegi barn>I esbonio rhesymau teilwng dros ddewisiadau
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu ffeil o ffeithiau am Greta Thunberg I ddarllen a deall erthygl> I wneud gwaith ymchwil i ddarganfod mwy o wybodaeth am Greta Thunberg> I greu ffeil o ffeithiau
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynlllunio a chreu gem bwrdd rhifedd I ystyried cwestiynau allweddol er mwyn creu gem bwrdd rhifedd mewn maes penodol> I ysgrifennu rheolau syml am sut i chwaraer gem> I ddefnyddio deunyddiau pwrpasol yn effeithiol i greur gem
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio rhaglen deledu am eich hoff rysait I wylio fideo enghreifftiol> I ddewis rysait a phenderfynu sut mae eu gyflwynon effeithiol> I ddefnyddio berfau gorchmynnol a chysyllteiriaun effeithiol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu araith am arbed egni I wylio fideo araith enwog Greta Thunberg> I dysgu sut mae arbed egni drwy chwarae gem rhyngweithiol> I adnabod technegau perswadio> I ysgrifennu araith am arbed egni
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu enfys liwgar gyda deunyddiau bob dydd a poster gwybodaeth I ddilyn esiamplau i greu enfys liwgar> I ymchwilio er mwyn darganfod ffeithiau am yr enfys> I greu poster
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Mynegi barn-A ddylai ysgolion fod wedi cau? I ddarganfod ffeithiau a geiriau allweddol drwy wylio fideo> I greu araith gan ddilyn y fframwaith> I gyflwyno'r araith yn effeithiol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu cymariaethau am liwiau'r enfys I ddilyn enghraifft i lunio cymariaethau gwreiddiol am liwiau'r enfys
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu coeden ddymuniadau am fyd gwell I lunio cyfres o ddymuniadau yn ysgrifenedig am fyd gwell > I ddidoli'r dymuniadau yn ol pwysigrwydd
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu chwilair chwaraeon gan ddefnyddio geirfa newydd I enwi rhai o enwogion chwaraeon Cymru> I greu chwilair or wybodaeth> I rannur wybodaeth gydag eraill
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Claudia Williams Rhan 2 (Ysgrifennu deialog gan ddefnyddio llun Claudia Williams fel sbardun) I ddod i gasgliad wrth arsylwi a thrafod lluniau> I ddysgu am hanes Tryweryn> I werthfawrogi pwer arlunydd i bortreadu negeseuon
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Data Creaduriaid Rhan 1 (Creu gwybgraffeg) I ddadansoddi data> I gasglu gwybodaeth ddiddorol> I gyflwyno data ar ffurf gwybgraffeg
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Paratoi a chyflwyno sioe bypedau i blant I ail ysgrifennu stori ar ffurf sgript > I greu adnoddau ar gyfer ail ddweud y stori > I berfformio'r stori gan ddilyn y sgript
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfansoddi geiriau ar gyfer yr alaw 'Chariots of Fire' I ddysgu geirfa gerddorol> I adnabod elfennau cerddorol mewn darn> I berfformio darn gan dalu sylw i'r elfennau cerddorol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfweliad gyda Joe Allen I ymchwilio a chyflwyno gwybodaeth am Joe Allen> I ysgrifennu cwestiynau ac ymatebion perthnasol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu poster perswadio am bwysigrwydd Ymarfer Corff I ddarllen cerdd> I ddefnyddio iaith berswadiol i greu poster neu ysgrifennu paragraffau
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Creu ras rhwystr i'r gemau olympaidd fodern I ddilyn ac addasu cynllun> I ddefnyddio berfau gorchmynnol> I gofnodi gwaith ar gyfer pwrpas arbennig
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ffeil o ffeithiau am berson chwaraeon enwog I ymchwilio am wybodaeth ar y we> I ddewis y wybodaeth fwyaf perthnasol> I gyflwyno gwybodaeth am berson enwog
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Dadansoddi cerdd Calon Iach I ddarllen a deall cerdd> I ddadansoddi cerdd drwy ateb cwestiynau
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu bywgraffiad Muhammad Ali I ddysgu am fywyd Muhammad Ali> I ddysgu beth yw prif nodweddion bywgraffiad> I ysgrifennu bywgraffiad
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Adroddiad i bapur bro I ysgrifennu am brofiadau> I gofio uchafbwyntiau o'r adeg adref
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Eferest a Chymru Rhan 1 (Creu ffeithlun) I drosgwlyddo gwybodaeth allweddol am fynydd Eferest> I grynhoi a chyflwyno'r prif bwyntiau mewn ffeithlun.
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Eferest a Chymru Rhan 2 (Disgrifio'r daith i'r copa) I ddarllen gwybodaeth er mwyn darganfod gwybodaeth am Tori James> I ysgrifennu ymadroddion sy'n cynnwys ansoddeiriau
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Geirfa unigol a lluosog yn y gampfa I ddarllen a dangos dealltwriaeth o destun> I adnabod geiriau unigol a lluosog> I ddefnyddio gwybodaeth blaenorol i greu hysbyseb
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu erthygl am y Gemau Olympaidd Cyntaf I ddangos dealltwriaeth or Gemau Olympaidd Cyntaf> I gynllunio ac ysgrifennu erthygl papur newydd
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio Gemau Olympaidd Ysgol I gynllunio Gemau Olympaidd Ysgol> I ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau i drefnu gemau Olympaidd Ysgol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Pryce Pryce Jones-Rhan 1 (Gwybodaeth cyffredinol) I ddysgu am hanes arloeswr o Gymru
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Pryce Pryce Jones-Rhan 2 ( Creu llinell amser) I gofio gwybodaeth am ddatblygiad y sach gysgu>I greu llinell amser>I ddewis gwybodaeth a lluniau pwrpasol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Pryce Pryce Jones -Rhan 5 (Ailddylunio gwrthrych) I ail ddylunio a gwella gwrthrych bob dydd>I greu llun anodedig> I ysgrifennu disgrifiad
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cynllunio Parc Adloniant Tasg 2 (Iaith) I ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb i barc adloniant
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Trawsieithu i greu llinell amser y Rollercoaster I ddysgu am hanes Rollercoasters> I drawsieithu er mwyn crynhoi yn Gymraeg>I gynhyrchu graffig llinell amser atyniadol
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro I ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro>I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cwis Idiomau I ddysgu idiomau Cymraeg a'u hystyr
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Ysgrifennu cyfarwyddiadau i ddawns I ddysgu dawns>I ysgrifennu cyfarwyddiadau yn egluro'r symudiadau
 • Y5 > Welsh > Language_Literacy_Communication > Writing > Cyfieithu Cyflym I gyfieithu or Saesneg ir Gymraeg>I ddysgu geirfa newydd