Blwyddyn 4 – Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Primary #Remote Learning #Science & Tech

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu cloc haul I gwblhau ffeithiau amser>I ddilyn cyfarwyddiadau fideo er mwyn creu cloc haul
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu symudlun yr enfys I ddarllen a dilyn cyfarwyddiadau> I ddeall a defnyddio berfau gorchmynnol > I ysgrifennu rysait gan ddefnyddio berfau gorchmynnol
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Ymchwilio a chreu addurn i'r ardd I ymchwilio i syniadau ar lein>I gasglu deunyddiau addas>I greu mobil fel addurn i'r ardd
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Cynllunio, creu a gwerthuso porthwr adar I gynllunio porthwr adar>i greu porthwr adar>I werthuso porthwr adar
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu abwydfa mwydod I ymchwilio ir dasg drwy wylio fideo>I ddilyn cyfarwyddiadau i greu abwydfa
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones- Adnabod a didoli gwrthrychau I nodi a meddwl am wrthrychau bob dydd
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Pryce Pryce Jones - Creu hysbyseb ar gyfer cynnyrch newydd I ddisgrifio swyddogaeth a phwrpas cynnyrch gan ddefnyddio iaith berswadiol i greu hysbyseb
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddaearol i weithwyr ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft I ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau> I gasglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau y gweithwyr> I greu cynllun ai labelun fanwl> I adeiladur ffau yn Minecraft> I werthusor ffau yn effeithiol
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > ICT > Adeiladu ffau tanddaearol i enwogion ar gyfer y dyfodol gan ddefnyddio Minecraft I ymchwilio am syniadau Minecraft ar y we er mwyn datblygu cynlluniau> I gasglu syniadau am pa fath o bethau sydd yn addas ar gyfer ffau i enwogion> I greu cynllun ai labelun fanwl> I adeiladur ffau yn Minecraft> I werthusor ffau yn effeithiol
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > ICT > Darganfod gwybodaeth am draethau Sir Benfro I leoli traethau Sir Benfro ar fap>I greu allwedd>I ymchwilio gwybodaeth am draethau Sir Benfro>I greu cyflwyniad gan ddefnyddio Powerpoint, Sway neu ffilm
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > ICT > Ymchwilio a chyflwyno rhyfeddodau Sir Benfro I ymchwilio i leoedd rhyfeddol yn Sir Benfro> I greu cyflwyniad amlgyfrwng
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu ffeil o ffeithiau am y robin goch I wylio fideo a darllen ffeithiau er mwyn canfod gwybodaeth> I ddefnyddio teitlau i greu ffeil o ffeithiau> I greu siart rhicbren o adar sydd yn ymweld a'r ardd
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Defnyddio'r synhwyrau i ddisgrifio golygfa I greu cylch synhwyrau i gofnodi nodweddion allweddol> I ddefnyddior cylch synhwyrau i ysgrifennu disgrifiad> I ddefnyddio ansoddeiriau cyffrous
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod gwahanol rhannau o flodyn I ddilyn cyfarwyddiadau Pwerbwynt er mwyn dyrannu blodyn ac adnabod y gwahanol rannau> I ymchwilio i bwrpas y rhannau> I greu diagram o'r blodyn gan anodi pwrpas y rhannau
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod rhannau'r goedwig law I wylio fideo/ymchwilio ar y we i ganfod gwybodaeth am y goedwig law>I abelu llun yn gywir gyda'r wybodaeth pwrpasol
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu ffeil o ffeithiau am wenynen mêl I ganfod gwybodaeth drwy wylio fideo a darllen pwerbwynt>I ddefnyddio templad i greu ffeil o ffeithiau>I gynnwys deiagram a lluniau wedi'u labelu
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Darganfod sut mae hadau'n cael eu gwasgaru I wylio fideo ac ymchwilio ir ffyrdd mae hadaun cael eu gwasgaru >I gasglu hadau au dosbarthu i grwpiau
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Mesur oed coed I ddysgu fformiwla i ddarganfod oed coed drwy ddarllen cyflwyniad Sway> I gofnodi enwau ac oed y coed mewn tabl
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Ymchwilio ac arbrofi sut i greu enfys I ddefnyddio gwefan i ymchwilio am esiamplau o sut i greu enfys> I ddilyn cyfarwyddiadau or wefan i greu enfys> I gofnodi canlyniadaur arbrawf
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu cymariaethau am liwiau'r enfys I ddilyn enghraifft i lunio cymariaethau gwreiddiol am liwiaur enfys
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Defnyddio diagram Venn i ddosbarthu anifeiliaid y goedwig law I ymchwilio a chanfod gwybodaeth am anifeiliaid y goedwig law > I ddosbarthu anifeiliaid yn ôl eu nodweddion > I ddefnyddio diagram Venn yn gywir
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Y galon-effaith gweithgareddau corfforol I ganfod gwybodaeth drwy ddarllen a gwylio fideo>I nodi curiadaur galon>I luosi er mwyn cyfrifo curiadau mewn munud
 • Y4 > Welsh > Science_Technology > Science > Cadwyni a gweoedd bwyd I ddeall y berthynas rhwng anifeiliaid a phlanhigion>I ddefnyddio terminoleg yn ymwneud a chadwyni a gweoedd bwyd