Blwyddyn 2 – Mathemateg a Rhifedd. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Maths & Numeracy #Primary #Remote Learning

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod siapau 3D I gasglu enghreifftiau o siapau 3D drwy gynnal helfa siapau>I gyfri ochrau, wynebau a chorneli bob siap yn gywir>I gofnodir wybodaeth yn ddigidol>I greu siapau 3D yn gywir allan o ddeunyddiau amrywiol>I drafod y siapau gan ddefnyddio iaith fathemategol gywir
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Adnabod patrymau cymesur I wrando ar stori Waldo ar We Wych gan adnabod patrymau cymesur>I ddilyn pwerbwynt syn esbonio patrymau cymesur>I chwilio am batrymau cymesur amrywiol
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Defnyddio unedau mesur safonol i goginio I ddilyn stori Gwydd au Gacennau> I ddilyn rysait cacennau pili pala> I ddefnyddio clorian i fesur cynhwysion yn gywir> I ddefnyddio unedau mesur safonol
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu> I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Enwi a disgrifio priodweddau siapau 3D I enwi rhai siapau 3D penodol> I ddisgrifio priodweddau rhai siapau 3D
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Mesur a chofnodi'r tymheredd I fesur a chofnodir tymheredd yn ddyddiol> I nodir tymheredd drwy liwio thermomedrau gwag> I drosglwyddor data a chofnodi ar ffurf graff bar
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Didoli a chyfri arian I adolygu adnabyddiaeth o ddarnau arian drwy wylio fideo>I gasglu darnau arian amrywiol au didoli yn ol gwerth>I gyfrifo symiau amrywiol yn gywir>I gofnodi cyfanswm y symiau ar bapur au cyfateb ar symiau penodol
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adio a lluosi rhifau hyd at 100 I wylio fideo am greu bocs mathemateg allan o focs wyau>I ddilyn y cyfarwyddiadau gweledol>I chwaraer gem gan ddilyn y rheolaun gywir>I gyfateb rhif gan ddenfyddio Lego neu Duplo>I luosi ac adio rhifau hyd at 100
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod a defnyddio hanner a chwarter I adolygu ffracsiynau hanner a chwarter drwy wylio fideo>I drafod hanner a chwarter eitemau o fwyd>I gynllunio picnic gan ddenfyddio hanner a chwarter
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Defnyddio ac adnadbod hanner a chwarter I ddarllen pwerbwynt am ffracsiynau er mwyn adolygu hanner a chwarter>Ireu bwystfil blasus allan o ffrwythau a llysiau gan ddefnyddio hanner a chwarter>I gofnodi hanner a chwarter yn ysgrifenedig>I drafod a deall sawl darn sy'n hafal i un darn cyfan
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Dyblu a haneri rhifau un a dau ddigid I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig o baratoi adnoddau i chwarae gem dyblu a haneri> I baratoi set o adnoddau pwrpasol> I ddefnyddio gem rhyngweithiol i ymarfer dyblu a haneri
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Cyfri fesul 3,4 a 6 I gyfri fesul 3, 4 a 6> I gydnabod patrymau mewn rhifau> I ddeall dau yn fwy a dau yn llai
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Numbers and algebra > Adnabod hanner a chwarter I adnabod ffracsiynau hanner a chwarter hyd at 10, 20 a 40
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Helfa trychfilod-casglu a defnyddio data I ganfod gwybodaeth am drychfilod wrth wrando ar gan> I gofnodi niferoedd ar ffurf siart rhicbren> I gynnal helfa chwilod> I greu graff bar or data>I ddadansoddir data gan ddefnyddio cyfres o gwestiynau
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Casglu a chofnodi data am adar yr ardd I ddarllen pwerbwynt i ganfod gwbodaeth am ymwelwyr ir ardd> I lenwi taflen rhicbren> I greu graff bar ar J2E neu ar bapur> I ddadansoddir canlyniadau
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Statistics and probability > Casglu data am y tywydd a'i gofnodi mewn graff I ddysgu geirfa tywydd drwy wylio fideo> I ddefnyddio thermomedr i fesur tymheredd> I ddefnyddio patrwm brawddegol mae hin i gofnodir tywydd> I greu graff drwy ddefnyddio templad
 • Y2 > Welsh > Maths_Numeracy > Measures and geometry > Amser digidol ac analog I adolygu geirfa yn ymwneud ag amser wrth wylio fideo > I baratoi adnoddau ar gyfer chwarae gem gyfateb gan ddilyn cyfarwyddiadau > I droi amser digidol yn analog