Blwyddyn 2 – Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Primary #Remote Learning #Science & Tech

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu Porthwr Adar I ganfod camau creu porthwr adar allan o ddeunyddiau wediu hailgylchu wrth wylio fideo>I ddarllen pwerbwynt er mwyn dilyn cyfarwyddiadau creu>I gasglu deunyddiau addas>I greur porthwr> I benderfyny ar a pharatoi bwyd adar addas
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Adeiladu roced ac ysgrifennu cyfarwyddiadau syml I wrando ar stori Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad >I chwilio am wrthrychau addas i adeiladu roced >I adeiladur roced >i ysgrifennu cyfarwyddiadau syml o sut mae creu roced gan ddefnyddio trefn a strwythur addas
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Defnyddio unedau mesur safonol i goginio I ddilyn stori Gwydd au Gacennau> I ddilyn rysait cacennau pili pala> I ddefnyddio clorian i fesur cynhwysion yn gywir> I ddefnyddio unedau mesur safonol
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu> I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Helfa trychfilod a chreu cynefin I ddilyn a gwrando ar stori Gwenynen Trwyn Mawr> I ddysgu enwau trychfilod gan ddefnyddio mat geiriau wrth fynd ar helfa> I ddarllen ac ymchwilio am ffeithiau hoff drychfil> I greu gwesty trychfilod gan ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > ICT > Casglu a chofnodi data am adar yr ardd I ddarllen pwerbwynt i ganfod gwbodaeth am ymwelwyr ir ardd> I lenwi taflen rhicbren> I greu graff bar ar J2E neu ar bapur> I ddadansoddi'r canlyniadau
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > ICT > Creu rhaglen ddogfen yn yr ardd I adnabod nodweddion rhaglen ddogfen natur drwy wylio fideo> I ymchwilio i fwystfilod bach gan ddefnyddio hunan ddewis o adnoddau ymchwilio> I gynllunior rhaglen ddogfen gan ystyried lleoliad addas> I gyflwynor rhaglen yn effeithiol i gynulleidfa> I recordior rhaglen yn ddigidol> I werthusor rhaglen
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > ICT > Gweithgaredd codio-sefydlu lleoliad I adolygu ac ymarfer yr eirfa -ymlaen, yn ol, ir ochr, ir dde/chwith, cam wrth wylio fideo> I ddefnyddior eirfa i chwarae gêm fathemategol> I roi cyfarwyddiadaun gywir wrth sefydlu lleoliad> I ddefnyddio J2 Turtle i ymarfer codio
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Helfa trychfilod-casglu a defnyddio data I ganfod gwybodaeth am drychfilod wrth wrando ar gan> I gofnodi niferoedd ar ffurf siart rhicbren> I gynnal helfa chwilod> I greu graff bar or data>I ddadansoddir data gan ddefnyddio cyfres o gwestiynau
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu llyfryn am anifeiliaid I wylio fideo stori Y Cerrig Hud i ddarfganfod am anifeiliaid ar draws y byd> I ymchwilio ymhellach er mwyn canfod gwybodaeth am anifeiliaid> I greu llyfryn gwybodaeth
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Labelu rhannau'r corff I ddysgu patrymau iaith newydd>I siarad am rannau or corff>I ysgrifennu brawddegau am rannau or corff
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Deg Deinasor Bach-Creu llosgfynydd I drafod prif ddigwyddiadau stori Deg Deinasor Bach ar ol ei wylio ar fideo>I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig o sut mae creu llosgfynydd>I ymchwilio ffeithiau diddorol am losgfynyddoedd
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod patrymau cymesur I wrando ar stori Waldo ar We Wych gan adnabod patrymau cymesur>I ddilyn pwerbwynt syn esbonio patrymau cymesur>I chwilio am batrymau cymesur amrywiol
 • Y2> Welsh > Science_Technology > Science > Arbrawf gwyddonol lliwiau'r enfys I arbrofi gyda lliwiau gan ddilyn cyfarwyddiadau fideo gwyddonol> I gofnodi'r arbrawf gan ddilyn templad
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod a chreu cylched bywyd pili pala I ganfod gwybodaeth am gylched bywyd pili pala drwy wylio fideo>I drafod a disgrifio beth sydd yn digwydd ymhob cam>I greu cylched bywyd gan ddefnyddio adnoddau crefft, tynnu llun neu baentio
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod a defnyddio'r synhwyrau I wylio fideo er mwyn adolygur synhwyrau> I ddefnyddior synhwyrau allan ar daith> I gofnodir canfyddiadau gan nodin ysgrifenedig beth welwyd ayyb> I wylio fideo am ddawns y synhwyrau> I ddysgu a pherfformior ddawns
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu rhaglen ddogfen yn yr ardd I adnabod nodweddion rhaglen ddogfen natur drwy wylio fideo> I ymchwilio i fwystfilod bach gan ddefnyddio hunan ddewis o adnoddau ymchwilio> I gynllunior rhaglen ddogfen gan ystyried lleoliad addas> I gyflwynor rhaglen yn effeithiol i gynulleidfa> I recordior rhaglen yn ddigidol> I werthusor rhaglen
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Helfa trychfilod a chreu cynefin I ddilyn a gwrando ar stori Gwenynen Trwyn Mawr> I ddysgu enwau trychfilod gan ddefnyddio mat geiriau wrth fynd ar helfa> I ddarllen ac ymchwilio am ffeithiau hoff drychfil> I greu gwesty trychfilod gan ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Cylch bywyd coeden pinwydd I wylio fideo i ddysgu am gylch bywyd pinwydd> I gyfateb gair a disgrifiad a llun i gyfleu cylch bywyd coeden pinwydd
 • Y2 > Welsh > Science_Technology > Science > Mesur a chofnodi'r tymheredd I fesur a chofnodir tymheredd yn ddyddiol> I nodir tymheredd drwy liwio thermomedrau gwag> I drosglwyddor data a chofnodi ar ffurf graff bar