Blwyddyn 1 – Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mynediad ar unwaith i gannoedd o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i'ch disgyblion. Gellir gwreiddio gwers yn unrhyw le!

Categories    #Early Years #Home Learning #Primary #Remote Learning #Science & Tech

By Tîm Dysgu Gartref Sir Benfro

Mae ysgolion ac athrawon ledled Sir Benfro wedi dod ynghyd i ddarparu gweithgareddau hwyliog a gafaelgar ar gyfer dysgu gartref.

30 mins

What will I learn?

Llawer o wersi ar-lein hwyliog a gafaelgar i ddisgyblion eu gwneud yn yr ysgol, neu gartref

Rhannwch ar Google Classroom, Microsoft Teams ac amgylcheddau dysgu rhithwir eraill - copïwch yr URL yn unig!

Gweithgareddau gwaith cartref ar unwaith sy'n para rhwng 30 munud ac 1 awr

Perffaith ar gyfer cefnogi ysgolion sydd wedi cau, swigod yn cael eu hanfon adref a dysgu gartref

Lessons included...

 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu Porthwr Adar I ganfod camau creu porthwr adar allan o ddeunyddiau wediu hailgylchu wrth wylio fideo> I ddarllen pwerbwynt er mwyn dilyn cyfarwyddiadau creu> I gasglu deunyddiau addas> I greur porthwr> I benderfyny ar a pharatoi bwyd adar addas
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Adeiladu roced ac ysgrifennu cyfarwyddiadau syml I wrando ar stori Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad> I chwilio am wrthrychau addas i adeiladu roced> I adeiladur roced> I ysgrifennu cyfarwyddiadau syml o sut mae creu roced gan ddefnyddio trefn a strwythur addas
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Defnyddio unedau mesur safonol i goginio I ddilyn stori Gwydd au Gacennau> I ddilyn rysait cacennau pili pala> I ddefnyddio clorian i fesur cynhwysion yn gywir> I ddefnyddio unedau mesur safonol
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Creu rhaglen goginio-tasg lafar I ddilyn cyfarwyddiadau gweledol o sut mae gwneud pitsa drwy wylio fideo>I ddarllen pwerbwynt i ddeall y paratoadau ar camau gweithredu>I gyflwyno rhaglen goginio gan esbonio sut mae gwneud pitsa ar lafar
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Design & Technology > Helfa trychfilod a creu cynefin I ddilyn a gwrando ar stori Gwenynen Trwyn Mawr>I ddysgu enwau trychfilod gan ddefnyddio mat geiriau wrth fynd ar helfa>I ddarllen ac ymchwilio am ffeithiau hoff drychfil>I greu gwesty trychfilod gan ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > ICT > Casglu a chofnodi data am adar yr ardd I ddarllen pwerbwynt i ganfod gwbodaeth am ymwelwyr ir ardd> I lenwi taflen rhicbren> I greu graff bar ar J2E neu ar bapur > I ddadansoddir canlyniadau
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > ICT > Gweithgaredd codio-sefydlu lleoliad I adolygu ac ymarfer yr eirfa -ymlaen, yn ol, ir ochr, ir dde/chwith, cam wrth wylio fideo> I ddefnyddior eirfa i chwarae gêm fathemategol> I roi cyfarwyddiadaun gywir wrth sefydlu lleoliad> I ddefnyddio J2 Turtle i ymarfer codio
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Helfa trychfilod-casglu a defnyddio data I ganfod gwybodaeth am drychfilod wrth wrando ar gan> I gofnodi niferoedd ar ffurf siart rhicbren> I gynnal helfa chwilod> I greu graff bar or data> I ddadansoddir data gan ddefnyddio cyfres o gwestiynau
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Creu llyfryn am anifeiliaid I wylio fideo stori Y Cerrig Hud i ddarfganfod am anifeiliaid ar draws y byd> I ymchwilio ymhellach er mwyn canfod gwybodaeth am anifeiliaid> I greu llyfryn gwybodaeth
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Labelu rhannau'r corff I ddysgu patrymau iaith newydd> I siarad am rannau or corff> I ysgrifennu brawddegau am rannau or corff
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Deg Deinasor Bach-Creu llosgfynydd I drafod prif ddigwyddiadau stori Deg Deinasor Bach ar ol ei wylio ar fideo> I ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig o sut mae creu llosgfynydd> I ymchwilio ffeithiau diddorol am losgfynyddoedd
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Arbrawf gwyddonol lliwiau'r enfys I arbrofi gyda lliwiau gan ddilyn cyfarwyddiadau fideo gwyddonol> I gofnodir arbrawf gan ddilyn templad
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Adnabod patrymau cymesur I wrando ar stori Waldo ar We Wych gan adnabod patrymau cymesur> I ddlyn pwerbwynt syn esbonio patrymau cymesur> I chwilio am batrymau cymesur amrywiol
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Arnofio a Suddo I gasglu 5-10 eitem o gwmpas y ty er mwyn darganfod os ydynt yn arnofio neun suddo> I ragfynegi pa eitemau fydd yn arnofio a suddo> I arbrofi a chofnodi mewn tabl> I drafod y canlyniadau
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Helfa trychfilod a creu cynefin Ddilyn a gwrando ar stori Gwenynen Trwyn Mawr>I ddysgu enwau trychfilod gan ddefnyddio mat geiriau wrth fynd ar helfa>I ddarllen ac ymchwilio am ffeithiau hoff drychfil>I greu gwesty trychfilod gan ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Cylch bywyd coeden pinwydd I wylio fideo i ddysgu am gylch bywyd pinwydd>I gyfateb gair a disgrifiad a llun i gyfleu cylch bywyd coeden pinwydd
 • Y1 > Welsh > Science_Technology > Science > Mesur a chofnodi'r tymheredd I fesur a chofnodir tymheredd yn ddyddiol>I nodir tymheredd drwy liwio thermomedrau gwag>I drosglwyddor data a chofnodi ar ffurf graff bar